Politika kvaliteta


Naša politika IMS-a kvaliteta je sastavni i nedeljivi deo poslovne politike organizacije „Atenic commerce“D.O.O.. Politika QMS-a se bazira na primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, čiji je osnovni element kontinuirano unapređenje prodaje i svojih usluga, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja naših kupaca, kao i povećanja udela organizacije u prodaji materijala crne i obojene metalurgije i usluga obrade i prerade metala na domaćem i ino tržištu .

Politika IMS-a je u skladu sa razvojnim planovima ’’Atenic commerce’’D.O.O., zahtevima i očekivanjima sadašnjih i novih kupaca i ostalih zainteresovanih strana, kao i sa zahtevima standarda ISO 9001 : 2008 i ISO 14001 : 2005. Ciljevi za realizaciju ove Politike IMS-a su:

1. Obezbeđenje i stalno poboljšavanje Integrisanog sistema menadžmenta (QMS i EMS), zasnovano na zahtevima kupaca i odgovornostima zaposlenih u u „Atenic commerce“D.O.O. .

2. Ostvarivanje zadatih nivoa kvaliteta u svim fazama prodaje materijala crne i obojene metalurgije i prerade i obrade metala; kroz konkurentnost i zadovoljenje zahteva kupaca.

3. Permanentna obuka, usavršavanje i motivacija svih zaposlenih da ostvaruju dobru međusobnu saradnju, poverenje i pripadnost ’’Atenic commerce’’D.O.O. .

4. Povećanje profita i ugleda organizacije ’’Atenic commerce’’D.O.O..

5. Stalno povećavanje zadovoljstva kupaca i ostalih zainteresovanih strana.

6. Očuvanje radne okoline i životne sredine. Identifikacija aspekata životne sredine pri realizaciji usluga i primena zakonskih i drugih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine (EMS), je naš stalni zadatak. Privrženost prevenciji i sprečavanju zagađenja životne sredine i stalno unapređenje zaštite životne sredine je obaveza svih zaposlenih.

7. Uspostavljanje i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa isporučiocima i kooperantima ’’Atenic commerce’’D.O.O. i ostalim zainteresovanim stranama.

Rukovodstvo Atenic commerce“D.O.O. utvrđuje merljive ciljeve IMS-a, uključijući i one koji su potrebni za ispunjenje zahteva za materijal kojima trguje i usluge koje vrše. Stalnim nadzorom, preispitivanjem efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, praćenjem zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana, ocenama nadzornih tela, kao i redovnim internim proverama prati se ostvarenje ove Politike IMS-a.

Ova Politika IMS-a je obavezujuća za sve zaposlene u ’’Atenic commerce’’ D.O.O.. U realizaciji ove Politike IMS-a učestvuju svi zaposleni u organizaciji, a posebnu odgovornost za njenu realizaciju imam ja kao direktor ’’Atenic commerce’’ D.O.O..

U Čačku, 27.09. 2013. godine

Hala